Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết hỗ trợ cho thân nhân đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết hỗ trợ cho thân nhân đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-063833-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng