Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết chế độ đối với người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết chế độ đối với người họat động kháng chiến giải phóng dân tộc - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-089204-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động thương binh xã hội Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban nghành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng