Thủ tục hành chính: Thủ tục ghi chú thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục ghi chú thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-059612-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả ghi chú thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết việc ghi chú thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn là 3 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Thời hạn giải quyết việc ghi chú thay đổi người đứng đầu trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn là 7 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận; Trường hợp từ chối thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Tổ chức chủ quản có văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng