Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục đổi tên quỹ - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đổi tên quỹ - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-082040-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng