Thủ tục hành chính: Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-108508-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Người lao động nộp đơn tại Phòng Lao động-Thương binh và xã hội cấp huyện nơi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Người lao động làm đơn gửi đến Phòng Lao động-Thương binh và xã hội cấp huyện nơi đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để đề nghị chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Lý do đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc nơi ở của gia đình

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp - Quảng Ninh

Menu