Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm Công chứng viên - Kon Tum

Thông tin

Số hồ sơ: T-KTU-078077-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Giải quyết ngoài trụ sở cơ quan
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng