Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074499-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng