Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký kinh doanh Chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký kinh doanh Chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-117724-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Hải Dương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng