Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh (đối với trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh (đối với trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154427-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng