Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-152413-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa , Thể thao và Du lịch huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng