Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-040014-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng