Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-058766-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý trang 04 trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng