Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký cam kết bảo vệ môi trường - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-138908-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng