Thủ tục hành chính: Thủ tục Cung cấp thông tin, dịch vụ đất đai - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cung cấp thông tin, dịch vụ đất đai - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074252-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tổng số thời gian giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Những giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng (bản sao)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng