Thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-087298-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng