Thủ tục hành chính: Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-140354-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng