Thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển đổi bằng phương tiện thủy nội địa - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-157091-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp bằng hoặc giới thiệu đền Hội đồng thi để thí sinh tham gia dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường thủy nội địa, được cấp bằng trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định côg nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng