Thủ tục hành chính: Thủ tục Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-116184-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng