Thủ tục hành chính: Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-231938-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo được tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng