Thủ tục hành chính: Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-117448-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng