Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-033532-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hải quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày tại cấp Cục và 05 ngày tại cấp Tổng cục
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng