×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-070849-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ Hướng dẫn viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng