Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp mới, cấp đổi số nhà - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp mới, cấp đổi số nhà - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072973-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý đô thị huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng