Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-014740-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công thương huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng