Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-145139-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng