Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp Giấy Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-110833-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng