Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Da liễu - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Da liễu - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-110449-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng