Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã sau khi chia - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã sau khi chia - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-063025-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng