Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-126802-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng