Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-154794-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng