Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy chứng nhận biển số nhà - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-085020-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị thị xã hoặc Phòng Công thương cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Cơ quan có thẩm quyền cấp biển số nhà trực tiếp đánh số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà cho cá nhân
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển số nhà
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng