Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-152886-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thị xã)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày đại diện Hợp tác xã nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng