Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp tại hộ gia đình - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp tại hộ gia đình - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072421-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư tỉnh, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng