Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp chứng chỉ chất lượng bò đực giống (cho các cơ sở chăn nuôi bò đực giống do tỉnh quản lý) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp chứng chỉ chất lượng bò đực giống (cho các cơ sở chăn nuôi bò đực giống do tỉnh quản lý) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-035696-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau khi có kết quả đánh giá, bình tuyển
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng