Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bù thủy lợi phí - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp bù thủy lợi phí - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072583-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Theo thời gian quy định của cơ quan chức năng cấp tỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng