Thủ tục hành chính: Thủ tục cải chính phần khai về ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh (Cải chính năm sinh trong giấy khai sinh theo hồ sơ học sinh đối với những em đang đi học, lý do học sinh có năm sinh khác với giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh) - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cải chính phần khai về ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh (Cải chính năm sinh trong giấy khai sinh theo hồ sơ học sinh đối với những em đang đi học, lý do học sinh có năm sinh khác với giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh) - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-076653-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hổ sơ hợp lệ. Nếu cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không qúa 5 ngày (khoản 2, điều 58, Nghị định 158)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng