Thủ tục hành chính: Thu hồi Thẻ nhân viên chăm sóc và Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi Thẻ nhân viên chăm sóc và Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-BS226
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Văn hóa, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi có Quyết định thu hồi thẻ, người bị thu hồi thẻ phải nộp thẻ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thu hồi thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng