Thủ tục hành chính: Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-143840-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi thẻ cộng tác viên của giám đốc Trung tâm, giám đốc Sở tư pháp sẽ ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính - Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý) của giám đốc Sở tư pháp. - Quyết định chấm dứt hợp đồng của cộng tác viên của giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý. - Văn bản đề nghị giám đốc Sở tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên. - Cộng tác viên nộp lại thẻ cộng tác viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng