Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-090226-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Cơ yếu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Cơ yếu Chính phủ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chưa có quy định cụ thể
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chưa có quy định cụ thể
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chưa có quy định cụ thể
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng