Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y - Y học cổ truyền - trang thiết bị y tế tư nhân - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y - Y học cổ truyền - trang thiết bị y tế tư nhân - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-022295-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra, Thanh tra các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; phòng Y tế các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng