Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS112
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (Phòng Kinh tế thành phố, thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng UBND huyện, thành phố, thị xã
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng