Thủ tục hành chính: Thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-040229-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện Ủy ban nhân dân huyện (thành phố), Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện việc thu hồi đất là không quá 18 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng