Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai - Hà Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNA-BS521
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai- Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tổ chức được giao quản lý quỹ đất thu hồi, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế
Cách thức thực hiện: + Cơ quan có thẩm quyền quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất trên cơ sở căn cứ thu hồi đất đối với từng trường hợp thu hồi đất.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất; Tổ chức được giao quản lý đất đã thu hồi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng