Thủ tục hành chính: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với các trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Hà Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNA-BS568
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã; Tổ chức được giao quản lý quỹ đất thu hồi
Cách thức thực hiện: + Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa.
+ Người sử dụng đất nộp Văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất đối với trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất; Tổ chức được giao quản lý đất đã thu hồi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng