Thủ tục hành chính: Thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS116
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Xây dựng; Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (Bên cho thuê nhà ở)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Sau 03 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà bên thuê không trả lại nhà ở
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bên cho thuê nhà ở công vụ nhận lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng