Thủ tục hành chính: Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-054205-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục bảo vệ thực vật (hội thảo thuốc bảo vệ thực vật ), Sở Văn hóa thông tin (Quảng cáo thuốcbảo vệ thực vật)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục bảo vệ thực vật (Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng