Thủ tục hành chính: Thông báo website thương mại điện tử bán hàng - Bộ Công thương

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo website thương mại điện tử bán hàng - Bộ Công thương

Số hồ sơ: B-BCT-244740-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin online.gov.vn
Thời hạn giải quyết: - Đăng ký mở tài khoản: 3 ngày làm việc
- Phản hồi về hồ sơ thông báo: 3 ngày làm việc
- Duyệt thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân
- Chấm dứt thông tin thông báo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành bổ sung
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Danh sách các website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo quy định, bao gồm các thông tin sau: + Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương + Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử + Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử - Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng