Thủ tục hành chính: Thông báo về việc tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-076281-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không qui định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng