Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285133-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng