Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-279032-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng